Zákazníci si vyberajú SAP HANA. Jej najnovšia verzia prináša viaceré významné novinky

Fir­my si vy­be­ra­jú plat­for­mu SAP HA­NA na di­gi­ta­li­zá­ciu všet­kých as­pek­tov svoj­ho pod­ni­ka­nia, aby sa udr­ža­li v špič­ke a zos­ta­li kon­ku­ren­cies­chop­né. Ozná­mi­la to spo­loč­nosť SAP, glo­bál­ny lí­der v ob­las­ti pod­ni­ko­vých IT.

Zve­rej­ne­nie os­tat­né­ho pod­por­né­ho ba­líč­ka 11 (SPS 11) pre plat­for­mu SAP HA­NA fir­mám vý­raz­ne zjed­no­du­šu­je ces­tu k rých­lym ino­vá­ciám. „Zá­kaz­ní­ci si vy­be­ra­jú SAP HA­NA nie­len pre svo­je hlav­né ap­li­ká­cie, ale aj pre vý­voj ži­vých ap­li­ká­cií na zís­ka­nie preh­ľa­du v reál­nom ča­se, kto­rý im po­má­ha rásť a zvy­šo­vať kon­ku­ren­cies­chop­nosť," po­ve­dal Bernd Leu­kert, člen pred­sta­ven­stva Pro­ducts and In­no­va­tions, SAP. „Iba SAP HA­NA zjed­no­du­šu­je IT a zá­ro­veň pod­po­ru­je ino­vá­cie kom­bi­ná­ciou schop­nos­tí in-me­mo­ry da­ta­bá­zy so za­bu­do­va­ný­mi ap­li­kač­ný­mi služ­ba­mi, pok­ro­či­lým spra­co­va­ním dát a dá­to­vou in­teg­rá­ciou na je­di­nej plat­for­me."

Biz­nis tran­sfor­má­cia s ino­va­tív­ny­mi mo­der­ný­mi ap­li­ká­cia­mi

Zá­kaz­ní­ci, ako nap­rík­lad Mer­ce­des-AMG, vy­uží­va­jú SAP HA­NA na pok­ro­či­lé ana­lý­zy. Vďa­ka nim do­ká­žu úpl­ne pret­vo­riť svo­je biz­nis pro­ce­sy. „Kľú­čo­vým pro­ce­som na za­is­te­nie kva­li­ty vý­ko­nu na­šich vo­zi­diel a špor­to­vých áut je tes­to­va­nie mo­to­rov," po­ve­dal šéf IT v spo­loč­nos­ti Mer­ce­des-AMG GmbH Rein­hard Breyer. „Skom­bi­no­va­ním biz­nis úda­jov na plat­for­me SAP HA­NA s tech­no­ló­giou sen­zo­rov do­ká­že­me vy­užiť pre­dik­tív­nu ana­ly­ti­ku na zlep­še­nie na­šich tes­to­va­cích sce­ná­rov, op­ti­ma­li­zá­ciu vý­vo­ja a zní­že­nie vý­rob­ných nák­la­dov."

Sú­čas­ťou SAP HA­NA SPS 11 je te­raz viac ako 70 pre­dik­tív­nych al­go­rit­mov, vrá­ta­ne tých, kto­ré mož­no vy­užiť pri ži­vom strea­mo­va­ní, dá­to­vých ra­doch a pries­to­ro­vých úda­joch. Tie­to al­go­rit­my sa do­ká­žu pris­pô­so­biť a sa­mé zlep­šo­vať, aby umož­ni­li stro­jo­vé uče­nie a auto­ma­ti­zá­ciu pro­ce­sov. No­vé adap­té­ry k ap­li­ká­ciám, ako sú nap­rík­lad sof­tvé­ry SAP Ma­nu­fac­tu­ring In­teg­ra­tion and In­telli­gen­ce a SAP Plant Con­nec­ti­vi­ty, ok­rem to­ho mô­žu vý­raz­ne zlep­šiť pre­vádz­ko­vú efek­ti­vi­tu.

No­vý ap­li­kač­ný server

SAP HA­NA SPS 11 má na­no­vo navr­hnu­tý ap­li­kač­ný server, kto­rý sa mô­že šká­lo­vať ne­zá­vis­le od da­ta­bá­zo­vých slu­žieb. Vý­vo­já­rom to do­vo­ľu­je na­sa­dzo­vať vy­so­ko šká­lo­va­teľ­né ap­li­ká­cie. Pod­po­ra no­vých prog­ra­mo­va­cích ja­zy­kov, vrá­ta­ne Ja­vy a Ja­vaS­crip­tu na No­de.js, po­núk­ne vý­vo­já­rom väč­šiu flexibi­li­tu a pod­po­ra open­sour­co­vých nás­tro­jov sprá­vy kó­du ako Git/Git­Hub a Ma­ven za­se zjed­no­du­šu­je vý­vo­jo­vé pro­ce­sy. S no­vou ar­chi­tek­tú­rou mik­ros­lu­žieb pod­po­ru­je SAP HA­NA rých­ly vý­voj pok­ro­ko­vých mo­der­ných ap­li­ká­cií, kto­ré mož­no čas­to ak­tua­li­zo­vať s pou­ži­tím ne­zá­vis­le na­sa­di­teľ­ných slu­žieb.

S os­tat­nou ver­ziou SAP HA­NA mož­no tran­spa­ren­tne spra­vo­vať veľ­ké ob­je­my dát s ich ria­de­ným pre­su­nom z tech­no­ló­gie za­lo­že­nej na pa­mä­ti na dis­ko­vú tech­no­ló­giu a Ha­doop. Vy­uží­va sa pri tom fun­kcia ma­naž­men­tu ži­vot­né­ho cyk­lu dát úlož­né­ho zá­kla­du SAP HA­NA. To or­ga­ni­zá­ciám umož­ňu­je napl­no op­ti­ma­li­zo­vať mož­nos­ti po­me­ru ce­na - vý­kon na zá­kla­de ich po­trieb. No­vý ko­nek­tor op­ti­ma­li­zu­je vý­kon a umož­ňu­je vy­tvá­ra­nie vir­tuál­nych ta­bu­liek v tech­no­ló­gii SAP HA­NA Vo­ra, kto­rá zjed­no­du­šu­je spra­co­va­nie a tým vý­raz­ne urý­chľu­je ana­lý­zu dát na Ha­doo­pe.

V clou­de aj on-pre­mi­se

SAP HA­NA SPS 11 ob­sa­hu­je no­vé fun­kcie vy­so­kej dos­tup­nos­ti a ob­no­vy, po­sil­ne­nú bez­peč­nosť a jed­not­nú sprá­vu pre na­sa­de­nia v clou­de i on-pre­mi­se. No­vá fun­kcia hot-stan­dby or­ga­ni­zá­ciám umož­ňu­je rých­lej­ší pre­sun pri prep­nu­tí na se­kun­dár­nu da­ta­bá­zu, kto­rá nep­retr­ži­te preh­rá­va zá­zna­my z pri­már­nej da­ta­bá­zy. Vy­lep­še­ný SAP HA­NA kok­pit mož­no te­raz pou­žiť na of­fli­ne sprá­vu a di­ag­nos­ti­ku.

Spo­loč­nosť SAP na­ďa­lej zos­tá­va ver­ná pod­po­re ot­vo­re­nos­ti a po­nú­ka zá­kaz­ní­kom väč­ší vý­ber. V SAP HA­NA SPS 11 vy­lep­še­nia pre IBM Power Sys­tems ob­sa­hu­jú pod­po­ru pre ap­li­ká­cie SAP Bu­si­ness Sui­te. Roz­ší­re­nie ap­li­ká­cie SAP Bu­si­ness Ware­hou­se za­se pod­po­ru­je fun­kcie šká­lo­va­teľ­nos­ti a vir­tua­li­zá­cie vý­rob­ných in­štan­cií SAP HA­NA pre flexibil­nej­šie mož­nos­ti na­sa­de­nia.

Naj­nov­šia ver­zia SAP HA­NA po­nú­ka aj po­sil­ne­nú texto­vú ana­ly­ti­ku. Pri­ná­ša schop­nosť iden­ti­fi­ko­vať vzťa­hy me­dzi pr­vka­mi ve­ty a zlep­še­nú ja­zy­ko­vú pod­po­ru pre al­go­rit­my na vy­ťa­žo­va­nie textu. Or­ga­ni­zá­cie ma­jú lep­šie mož­nos­ti, ako zís­kať in­for­má­cie z neš­truk­tú­ro­va­né­ho ob­sa­hu. No­vé pries­to­ro­vé fun­kcie - nap­rík­lad clus­tro­va­nie a schop­nosť de­liť pries­to­ro­vé dá­ta, po­má­ha­jú zrý­chliť ana­lý­zu a zís­kať viac in­for­má­cií z lo­ka­li­zač­ných úda­jov. Schop­nosť re­ver­zné­ho geo­kó­do­va­nia umož­ňu­je or­ga­ni­zá­ciám pres­ne ur­čiť ze­me­pis­nú šír­ku a dĺžku mies­ta a zob­ra­ziť pres­né ad­re­sy v rám­ci da­né­ho ok­ru­hu, čo po­má­ha pri hod­no­te­ní do­pa­du ka­tas­tro­fy ale­bo zdra­vot­né­ho ri­zi­ka.

Za­vá­dzanie SAP HA­NA na vzos­tu­pe

Pod­ľa ne­dáv­ne­ho pries­ku­mu Ame­ri­ca's SAP Users' Group s 1 253 res­pon­den­tmi je roz­ši­ro­va­nie SAP HA­NA neus­tá­le na vzos­tu­pe. Eš­te viac pro­jek­tov je v štá­diu príp­ra­vy. „Pries­kum uká­zal jed­noz­nač­ný trend me­dzi člen­mi ASUG v roz­ši­ro­va­ní SAP HA­NA a ja oča­ká­vam, že ten­to trend bu­de pok­ra­čo­vať," uvie­dol v sprá­ve k pries­ku­mu Ke­vin Reil­ly, ASUG's SAP S/4HA­NA Com­mu­ni­ty Ad­vo­ca­te.

Zdroj: itnews.sk | autor: itnews.sk
Celý článok si môžete prečítať tu: Zákazníci si vyberajú SAP HANA. Jej najnovšia verzia prináša viaceré významné novinky.

 
Hore
 

Komentáre